دیدارهای استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران با برخی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف

گزارش تصویری دیدارهای استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران با برخی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف

گزارش تصویری دیدارهای استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح با برخی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف در سال1386 شمسی

گزارش تصویری دیدارهای استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح با برخی از سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف در سال1386 شمسی