دیدار استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران  با آقای مهندس عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه

دیدار استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران و مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح با آقای مهندس عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای